Algemene Praktijkinformatie

ALGEMENE PRAKTIJKINFORMATIE

De therapeuten die allemaal als vrijgevestigden werkzaam zijn, zijn BIG-geregistreerd. Dit
garandeert de professionele kwaliteit van handelen en het betekent dat ze zich moeten
houden aan een gedragscode, zoals die is vastgesteld door de beroepsverenigingen, o.a.
het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Landelijke Verenging voor Vrijgevestigde
Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
(NVvP).

Verwijzing

De verwijzing moet in principe door de huisarts of de bedrijfsarts plaatsvinden. Ook wanneer
dit niet het geval is moet u vanwege de vergoeding een verwijsbrief van de huisarts
meenemen. Daarnaast hebben we een kopie nodig van een identiteitsbewijs (paspoort of ID
kaart) en van de zorgpas van uw ziektekostenverzekering.
Een goede verwijsbrief moet bevatten:
– Naam, functie en woonplaats van de verwijzer;
– Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde
– Een handtekening en/of een praktijkstempel;
– Een datum maximaal zes maanden vóór de start van de behandeling en minimaal op de
datum van de start van de behandeling.
– Op de verwijzing moet ook aangegeven staan dat de verwijzing is voor de Basis GGZ of de
gespecialiseerde GGZ.
– Vermoedelijke medische diagnose

Wachttijd

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Privacy

Na de intake wordt bericht verzonden naar de verwijzer, meestal de huisarts. Deze krijgt,
nadat dit met u is doorgenomen, te horen wat de conclusies zijn uit de intakegesprekken en
wat het behandelplan is. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat met de behandelaar
bespreken en dan worden deze gegevens niet doorgestuurd.
Verder wordt er nooit informatie over uw behandeling doorgegeven aan derden tenzij u daar
uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Kosten

Behandeling vindt plaats in de basis generalistische zorg door de gezondheidszorg-
psychologen en in de specialistische GGZ door de psychotherapeuten, psychiaters en SPV.
De behandelingen worden vrijwel altijd vergoed door uw verzekering via de DBC’s (Diagnose
Behandel Combinatie). Een enkele keer ligt dit anders, dus het is verstandig om dit aan het
begin van de therapie even te bespreken. DBC-declaratie houdt in dat de therapeut de
behandeling, na het beëindigen daarvan, of anders na een jaar, rechtstreeks declareert bij
de verzekering. De behandeling wordt volledig vergoed ongeacht het aantal zittingen.
Wel moet u er rekening mee houden dat u een wettelijk eigen risico heeft van minimaal
€ 385,–. Soms heeft men vrijwillig een hoger eigen risico met de zorgverzekering
afgesproken. Zodat u later niet voor verrassingen komt te staan, is het handig als u dit
nakijkt in uw polis of navraagt bij uw zorgverzekering.

Als u geen andere medische kosten heeft, verbruikt u dit eigen risico voor de therapie.
Wanneer er om wat voor reden dan ook alleen een intake plaatsvindt en geen behandeling
kunnen de kosten van de DBC relatief hoog uitvallen, omdat er dan veel administratieve
handelingen verricht moeten worden.

Rechten, plichten en klachten

Ons handelen is gebonden aan de voorschriften zoals gesteld in de WGBO (Wet op de
Geneeskundige Behandel-overeenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg).BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan de beroepscode van
hun beroepsvereniging. We doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden en
te behandelen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u vindt dat u niet goed
bent behandeld. Wanneer u klachten heeft over de behandeling moet u dat uiteraard
allereerst bespreken met uw behandelaar. Wanneer dat geen oplossing biedt kunt u contact
opnemen met mevrouw Drs. Annette Heffels. Mevrouw Heffels zal, na uw probleem gehoord
te hebben, trachten om met u en de betreffende therapeut tot een oplossing te komen.
Tenslotte is er altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de beroepsvereniging.
Voor de psychologen is dit het NIP bureau, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, tel 020-
6109596. Voor psychotherapeuten is dit de Landelijke Verenging voor Vrijgevestigde
Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Bij een klacht over een van de psychiaters kunt
u contact opnemen met de heer Drs. Maurice Debije, telefoon 043-3540594, voorzitter van
de vrijgevestigde psychiaters in Zuid-Limburg (VVPL) waarbij onze psychiaters aangesloten
zijn.

Afzeggen van afspraken

Wanneer u verhindert bent om te komen stellen we er prijs op dat u dit zo spoedig mogelijk doorgeeft.
Voor afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd wordt € 80,– in
rekening gebracht.